EXHIBITOR DETAIL

Georgia
Chachanidze Murtaz
Georgian
LINK
Name of the work
Tbilisi Z. Paliashvili Opera and Ballet State Theatre
Name of the creator
Murtaz Chachanidze, leri Medzmariashvili
Location
Georgia, Tbilisi
Type
Cultural
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author