EXHIBITOR DETAIL

Georgia
Koridze Kakha
Georgian
LINK
Name of the work
Multi-storey residential building
Name of the creator
Kakha Koridze
Location
Turkmenistan
Type
Residential
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author