EXHIBITOR DETAIL

Japan Tokyo
Seno Kazuhiro
瀬野和広
LINK
Name of the work
Iehatake
Name of the creator
Kazuhiro Seno + Atelier art
Location
Fucyu Tokyo
Year of completion
2010
Type
Residential
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author