EXHIBITOR DETAIL

Lithuania
Treinys Vladas
LINK
Name of the work
King Mindaugas Bridge
Name of the creator
Vladas Treinys
Location
Vilnius, Lithuania
Year of completion
2003
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author